Istorija škole / History of the school

Istorija škole

Nakon više od decenije i po predanog rada i ideje da još jedna umjetnost ostvari svoje pravo na parče plodnog tla u Crnoj Gori, dovoljno je reći – Škola za princeze, pa da odemo u bajkoviti svijet druge realnosti, u kome suvjereno vladaju Pergolezi i Mocart, a lijepe umjetnosti se njeguju kao osnovne vrijednosti života.
To je stvarnost Baletske škole „Princeza Ksenija“.
Spisak imena koji su ugradili sebe u nastajanje i rad škole je i za mnogo veće sredine impresivan. Sa nama su i danas:
 Ašhen Ataljac, Katja Petrovska i Antoaneta Aleksijeva sa asistentima. Prvi pedagozi Sonja Divac i Slobodan Nedić, ... samo su  bili najava za mnoge druge: Lidija Pavlović, Sonja Lapatanov, Lidija Pilipenko, Ivanka Lukateli, Yoram Karmi, Galina Jevgenijevna Čajkovska, Dijana Kozarski, Bosiljka Mićunović, Bruno Verzino, Irina Ivanova, Svetlana Arkadijevna Tcidilina, Emma Veljić, Ana Halas...
 Prenošenjem znanja eminentnih baletskih stručnjaka sa evropskih pozornica došlo se do vrhunskih rezultata, a studio „Zvončić“ osnovan 2000. godine u Baru, prerastao je 2004 godine u  Baletsku školu za osnovno obrazovanje„ Princeza Ksenija“. Tri godine kasnije otvorena je i područno odjeljenje u Podgorici. 
 Osnivač i direktor baletske škole „Princeza Ksenija“ je prof. Vanja Pantović.                 

Najvažniji projekti:

2004. Donošenje programa za osnovno baletsko obrazovanje i srednje baletsko obrazovanje (2007), licencirano kod Ministarstva Prosvjete

2001. Sunčane nedjelje april, jun, avgust, oktobar.
2001. Novogodišnji bal
2002. „U potrazi za Ludvigom“ po scenariju Stevana Koprivice
2003. „Skaska“ koreograf Lidija Pilipenko
2004. „Petar Pan“ koreograf Sonja Lapatanov
2005. „Etida sa jednog dvora“ Ivanka Lukateli
2006. „Razigrana planeta“ koreograf Galina Čajkovska
2007. „Razigrana planeta II“ koreograf Galina Čajkovska
2008.  Koncert za završnicu školske godine
2009. „Mi volimo Pergolezija“
2010. „Merry Popins“ koreografija, Katia Petrovska
2010. „Montenegro Workshop sa gostujućim profesorima iz SAD
2011.“RAPSODIJA  29“ Multi-medijalna koreo drama, koreografija Sonja Lapatanov
2012. „ČIPOLINO“ baletski spektakl, Katia Petrovska
2013. „Krcko Oraščić“ balet, koreografija Svetlana Arkadijevna Tcidilina
2014. “Vilenjak iz igrice” baletski spektakl
2015 “Molitva u plavom”, koreografija Antoaneta Aleksijeva
2015 „Grand pas classique – Paquita“, adaptacija koreografije Ana Halas
2016 “Montenegro forever” – baletski spektakl povodom proslave10 godina nezavisnosti Crne Gore, koreografija Galina Tchaikovska
2016 „Chipollino“, baletski spektakl, koreografija Katia Petrovska
Pored navedenog, realizovani su brojni nastupi u okviru raznih predstava, jubileja, kampanja, svečanosti u zemlji. Učenice naše škole gostovale su na velikim međunarodnim festivalima u Francuskoj, Bugarskoj, Ukrajini, Italiji, Njemačkoj, Hrvatskoj...  Proslava jubileja „10 godina igre“ na najbolji mogući način pokazala je ukupne domete našeg projekta, koji u novu stvaralačku deceniju ulazi sa multimedijalnom koreodramom „Rapsodija 29“ sa kojom se pridružila proslavi 200 godišnjice velikog kompozitora Roberta Šumana u godini kada naša zemlja činila odlučujuće korake ka EU.  
Škola neguje dugogodišnju saradnju sa Nacionalnim baletom Srbije, Beograd, Nacionalnim baletom iz Sofije, Nacionalnim baletom iz Hrvatske, kao i saradnju sa članom Bečke državne opere.
Od 2005. godine škola je član Dečije Lige Naroda.
Baletska škola intenzivno sarađuje sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom kulture Crne Gore, kao i Opštinama Podgorica, Bar i Nikšić.

 

History of the school

After a decade and a half of dedicated work and the idea that one more art achieve its right to a piece of fertile land in Montenegro,
its enough to say - School for the princesses, and we go to the amazing world of another reality, in which  Pergolesi and Mozart rule sovereign, and fine arts are nurtured as the basic values of life.
This is the reality of Ballet School "Princess Ksenija".

The list of names that built themselves in the creation and work of the school is impressive even for much larger environments. With us are still:
Ašhen Ataljac (Serbia, Italy) Katja Petrovska (Bulgaria) and Antoaneta Aleksijeva (Bulgaria) with assistants. First pedagogues Sonja Divac and Slobodan Nedić (Serbia).. were just announcement for many others: Lidija Pavlović, Sonja Lapatanov, Lidija Pilipenko, Ivanka Lukateli (Serbia), Yoram Karmi (Israel), Galina Jevgenijevna Čajkovska (Ukraina, Bruno Verzino (Italy), Irina Ivanova, Svetlana Aradijevna Tsidilina (Russi), Ana Halas (Serbia, Hungary)...

 Transmission of knowledge by eminent ballet experts from European stages brought the top results, and a Studio „Zvončić“ founded in year 2000, in Bar, has grown to the Elementary Ballet School "Princess Ksenija" in 2004. Three years later the branch unit in Podgorica has also been opened. The founder and director of the Ballet School "Princess Ksenija" is Prof. Vanja Pantović.

The most important projects:

2004 Adoption of the curriculum for primary and secondary ballet education (2007) in the process of licensing at the Ministry of Education

2001 “Sunny Sundays of April, June, August, October”
2001 “New Year's Ball”
2002 „Searching for Ludwig“, screenplay by Stevan Koprivica
2003 „Skaska“, choreography by Lidija Pilipenko
2004 „Peter Pan“, choreography by Sonja Lapatanov
2005 „Etude from one palace“, choreography by Ivanka Lukateli
2006 „The playful planet“, choreography by Galina Čajkovska
2007 „The playful planet II“, choreography by Galina Čajkovska
2008 The annual school concert
2009 „We love Pergolesi“
2010 „Merry Poppins“, choreography by Katia Petrofska
2010 „Montenegro Work Shop with guests’ professors from USA
2011 “Rhapsody 29” Multimedia choreo-drama
2012 „Chipollino“, ballet spectacle, choreography by Katia Petrofska
2013 „The Nutcracker“, choreography by Svetlana Arkadijevna Tsidilina
2014 “An elf from the game” ballet spectacle
2015 “Prayer in blue”, choreographed by Antoaneta Aleksijeva
2015 „Grand pas classique – Paquita“, choreography adaptation by Ana Halas
2016 “Montenegro forever” – ballet spectacle on occasion of the celebration of 10 years independence of Montenegro, choreographed by Galina Tchaikovska
2016 „Chipollino“, ballet spectacle, choreography by Katia Petrofska


Besides mentioned, also numerous dances within various performances, the Jubilee campaigns, and festivities were realized in Montenegro. Our students were participants and guests at major international festivals in France, Bulgaria, Ukraine, Italy, Germany, Croatia... Celebrating "10 years of dance" in the best possible way showed overall achievements of our project, which has entered a new decade with creative multimedia choreo drama "Rhapsody 29" with which the school has joined the celebration of the 200th anniversary of the great composer Robert Schumann in the year when our country has made crucial steps towards the EU.
School has long lasting cooperation with National Ballet of Serbia, Belgrade, National Ballet of Sofia, National Ballet of Croatia, as well as a cooperation with member of Vienna State Opera.
Since 2005. the school is a member of Children's League of Nations.
The ballet school intensively collaborates with Ministry of Education, Ministry of Culture of Montenegro, and Municipalities Podgorica (capital), Bar and Nikšić.