Vanja Pantović osnivač i direktor škole

vanjaProf. Vanja Pantović

Rođena u Bijelom Polju. Živi i radi u Baru i Podgorici.
Završila srednju muzičku Školu “Mokranjac” u Beogradu, a Muzičku akademiju na Cetinju.

2000. - 2015. Osnivač i direktorka NVO Studio za lijepe umjetnosti "ZVONČIĆ"
2004. - Osnivač i direktorka Osnovne baletske škole "Princeza Ksenija", Bar
2007. -  Osnivač i direktorka Osnovne baletske škole "Princeza Ksenija", Podgorica
2016. -  Osnivač i direktorka Osnovne baletske škole "Princeza Ksenija", Nikšić

Od 2007. do 2010. godine kao član komisije za reformu umjetničkog obrazovanja u Crnoj Gori sudjelovala je kao osnivač novog obrazovnog sistema u Ministarstvu prosvjete.
2010. Organizator proslave jubileja 200 godina kompozitora Roberta Šumana, kao i francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Šumana, jednog od utemeljitelja Evropske unije. Projekt je podržalo 18 ambasada sa izuzetnom potporom Delegacije EU u Crnoj Gori.
2013. Kongres nauke posvijećen jubileju 200 godina Riharda Vagnera, pod nazivom "Kultura i Civilizacija"
2014. Povratak na pozornicu kao članica kvarteta koji je izveo barokni koncert sa dvoje violinista iz Njemačke i Njegovom Ekscelencijom Princem Nikolom Petrovićem Njegošem.
Od 2000. do 2017. Producent međunarodne prezentacije Baletske škole "Princeza Ksenija" u Francuskoj, Italiji, Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji ... kao i producent brojnih baletskih predstava u nacionalnoj teatru Crne Gore: "Krcko Oraščić" , "Čipolino", "Meri Popins", "Grand pas klasique - Pahita", ...
Počasni je član Međunarodnog ženskog kluba.

 

Prof. Vanja Pantović

Born in Bijelo Polje, Montenegro. Lives and works in Bar and Podgorica.

Graduated at secondary music school "Mokranjac" in Belgrade, Serbia and at the Music Academy in Cetinje, Montenegro.

 

2000 - 2015 founder and director of NGO Studio of Fine Art "ZVONČIĆ"

2004 - Founder and director of Elementary Ballet School "Princess Ksenija", Bar

2007 - Founder and director of Elementary Ballet School „Princess Ksenija“, Podgorica

2016 - Founder and director of Elementary Ballet School „Princess Ksenija“, Nikšić

  • From 2007. till 2010. as a member of commission for reforms of art education in Montenegro, participated as a founder of new educational system within Ministry of Education.
  • 2010. Organizer of project celebrating 200 anniversary of Robert Schuman, the composer, as well as Robert Schuman French Minister of Foreign affairs, one of the founder of European Union. The project supported 18 Embassies with extraordinary support of EU Delegation in Montenegro.
  • 2013. Congress of science dedicated to 200ths anniversary of Richard Wagner, entitled “Culture und Civilisation”
  • 2014. Back on the stage as member of Quartet performing baroque concert with two violinists from Germany and His Excellency Prince Nikola Petrović Njegoš.   
  • From 2000. till 2017. Producer of international presentation of Ballet school “Princess Ksenija” in France, Italy, Bulgaria, Ukraine, Croatia, Germany, Austria,… as well as producer of many ballet performances on National stage of Montenegro: “Nutcracker”, “Chipollino”, “Merry Poppins”, “Grand pas classique - Paquita”,…    
  • Honorary member of International Woman Club